Echte mens

shangri_la_wall.gif

Zo’n kleine 50 jaar geleden las ik op school het boek “Lost Horizon”, het boek waarin James Hilton vertelt over Shangri-la. Een boek dat stamt uit de tijd van de romantiek en een tocht beschrijft die langdurig verpoost in een denkbeeldig klooster op het dak van de wereld, Tibet. Het paradijs op aarde.

Vanmorgen viel mijn oog op een zinsnede in de meest Volkse krant van Nederland. China is van plan over enige tijd een “echte mens” naar de maan te sturen. Hebben ze die daar dan? Bij het zien van de beelden van het partijcongres van de “Communistische” Partij zou je er toch aan gaan twijfelen. Die bijeenkomst leek meer te streven naar bevestiging van het beeld dat alle Chinezen op elkaar lijken. Een “echte mens”.  Die uitdrukking werd bij nadere lezing duidelijk en moest het verschil aanduiden met de metalen blokkendoos die de Chinezen de ruimte in hebben geschoten. Weer een volk dat niets heeft geleerd. Maar ja, volkeren ontlenen hun zelfrespect aan de overmaat aan milieuvervuiling, zo schijnt het.

Dat geldt zeker voor de Amerikanen, nog steeds de grootste vervuilers op aarde en als het aan Bush ligt, wordt dat er zeker niet beter op. Nog niet zolang geleden zag ik hem een “echte mens” ontmoeten: de Dalai Lama. Deze bijna Boeddha is een “echte mens”. Daarbij viel natuurlijk wel op dat hij Tibetaans giechelend tegen de heer van het Vrije westen zei dat “schieten op monniken niet goed is.” Daarmee doelde hij natuurlijk op het criminele regiem van Birma. Waarom giechelde hij daarbij?

Dat was geen verlegenheid maar Tibetaanse beleefdheid. De Dalai Lama deed die uitspraak met enige schroom omdat hij veronderstelde dat Bush ook wel weet dat het schieten op monniken niet goed is. Eigenlijk was de Boeddhistische Wereldgids een beetje wanhopig. Schieten ze nou nog steeds op monniken? Schieten ze nou nog steeds op elkaar? Ja zeker, eerwaarde, en Bush is één van de grotoste schutters van deze tijd.

De Dalai lama gelooft in Shangri La, het klooster dat zich op de tonen van het geloof van de aarde verheft en tot gelukzaligheid leidt. Als echte mens wil het Boeddhistische Rolmodel die vaardigheid over de wereld verbreiden. Daarbij wordt hij uitsluitend geremd door de weemoed die hij niet kan loslaten, de gruwelen van China in Tibet. Gisteren werd ik gebeld door iemand van de “Campaign for Tibet” waaraan we al jaren deelnemen. Hij gaat ons vermoedelijk vragen om meer steun. Zou hij Bush al gebeld hebben?

Echte mensen schijnen we in Nederland wel te hebben of gehad te hebben. Dat wil zeggen “zuivere mensen”.  Gisteren tijdens de crematie werd Jan Wolkers bejubeld als “een zuivere mens”. Zijn manier van leven zou voor ons allemaal een rolmodel moeten zijn en vooral ook zijn manier van verzoening van leven en dood. In dat opzicht naderde hij de Dalai Lama tot op het haar.

Maar was er nog iemand die zich herinnerde wat er van Wolkers werd gezegd aan het begin van zijn carrière? Ik wel…opmerkelijk genoeg zat ik tijdens de crematie niet al te ver van de plaats van handeling mezelf beter voor te doen dan ik ben. Acquisitie, niet zo zuiver als Jan. Jan die in het begin werd bestempeld als een vervuiler van taal en literatuur. Daarover had niemand het meer en dat kunnen we onszelf aanrekenen. Het is niet “echt”.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.nl.zylom.com

www.mens-en-samenleving.infonu.nl

www.shangri-la.be

www.persfoto.com

www.justbee.wijnsma.net

www.diet-blog.com

www.stichting-sl.nl

www.mythologie.wordpress.com

Marcel Roele doet aan volksverlakkerij en geschiedvervalsing

phanblot.jpg

Enige dagen geleden ontdekte ik het fenomeen Marcel Roele. Je kunt ten slotte niet iedereen kennen die zichzelf beschouwt als BN’er. Hij is ook een veel gevraagd spreker, zo is op zijn weblog te lezen maar de vraag is wat de luisteraar daarmee opschiet.

Marcel is in 1961 geboren, in de ouverture van het Beatle-  en hippietijdperk. Mogelijk dat hij in zijn jonge jaren een overdosis aan hasjlucht “meerookte”. Zoiets kan gevolgen hebben voor de rest van je leven. Geeft niks hoor, Marcel, ik nam in die jaren menige “took” van een joint vol illegaal gekochte “stuff”, in die jaren ook wel aangeduid als “shit”. Ongetwijfeld zoog hij ook toen al veel op zijn duim, voorzien van hasj of niet, een orgaan waaruit hij nu zijn artikelen lijkt te zuigen.

Hoe dan ook, hij heeft een flinke tik van de molen meegekregen van de vrijheidscultuur die in die jaren door de wereld waarde en waaraan ikzelf hartstochtelijk heb deelgenomen. Hasj, free sex en noem maar op.

Ik ben geboren in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, in 1946. Dat was een tijd van soberheid en samen de schouders eronder. Nu waren mijn ouders niet uitzonderlijk sociaal maar de sfeer kwam toch over. Het kan zijn dat het verschil van opvatting tussen Marcel en mij daarop stoelt.

Wat mij zeer doet, is het gemak waarmee hij praat over zaken waar hij kilometers van vandaan en verwijderd is. Het artikel over Adolf Hitler, dat ik wat laat onder ogen kreeg maar je kunt niet alles als hot news lezen, is daarvan een goed voorbeeld van. De man kent niet alle maar wel een aantal feiten. Sterker nog, hij zal ongetwijfeld spontaan meer feiten op kunnen noemen dan ik hoewel ik veel heb gelezen, gehoord en gestudeerd over de heer AH en zijn “beweging”(pas nu op Rita!) .

Maar feiten op zich hangen als gortdroog zand aan elkaar en Roele kan ze in zijn betoog ook niet aan elkaar verbinden. Dat komt doordat hij Hitler niet snapt en diens beweging ook niet. Naast feitenkennis is inzicht nodig om je met een onderwerp bezig te houden en als het over Hitler gaat, dan ontbreekt het Marcel ten enen male daaraan.

Toch presenteert Marcel zich als wetenschapsjournalist en ik heb het gevoel dat die aanduiding uitsluitend te maken heeft met de laatste lettergreep: list. Vandaag hoorde ik dat er een Emotiecongres wordt gehouden waarop veelvuldig wordt gerefereerd aan een “wetenschappelijk onderzoek” naar de persoonlijke geheimen van de mens. Is dat het soort “wetenschap”  dat Marcel bedoelt?

Ik bedoel maar. In wezen zou Marcel een veel beter verhaal moeten kunnen schrijven over Adolf Hitler dan ik. Door de grotere afstand tot het onderwerp, kan hij zich een beter en objectiever beeld vormen. In plaats daarvan neemt hij er genoegen mee een artikel te schrijven dat past in zijn eigen straatje: het libertarisme (wat een deftig woord is voor anarchisme). Hij gebruikt een onderwerp om zijn eigen levensvisie kracht bij te zetten. Nu mag dat maar dan is het zaak om het ook te vermelden. Nee, dat doet Marcel niet. Hij kleedt zijn verhaal in een jasje dat objectiviteit en zakelijkheid uitstraalt. Dat het aan die criteria niet beantwoordt, heb ik in mijn vorige column uiteengezet.

Zijn gedrag is daarmee verwerpelijk. Hij volgt het voetspoor van Max Blokzijl die allerlei onschuldig lijkende verhaaltjes gebruikte om reclame te maken voor de NSB. Alleen de zeer kritisch luisterende toehoorder merkte dat op. Zulk gedrag valt op zijn best aan te merken als populisme en in het slechtste geval als “volksverlakkerij en geschiedvervalsing”.

Nu de NSB en de Nazi’s volop de aandacht hebben omdat allerlei politieke bewegingen (let nu op, Rita!)  elkaar beschuldigen van landverraad en NSB-gedrag, is dat schadelijk voor de samenleving. Marcel creëert op ogenschijnlijk gedegen wijze een sfeer waarin het extremisme van zijn geloofsgenoten zijn gelijk kan halen. Dat HP/De Tijd zo iemand onder zijn vaste medewerkers telt, is een smet op het blazoen van dit van oorsprong liberale blad. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.forum.fok.nl/topic

www.skepp.be

www.getverderrie.nl

www.nujij.nl

www.mr-online.nl

www.martvandewiel.punt.nl

www.spelling.skynetblogs.be

www.mythologie.wordpress.com

Marcel Roele of “Die Verwirrung ist unter uns”

pokkraalpika2.gif

Kortgeleden kreeg ik een artikel onder ogen van Marcel Roele. Deze presenteert zich als wetenschapsjournalist en als zodanig is hij vaste medewerker van HP/De Tijd. De vraag is of hij niet beter kan gaan schoonmaken of koffie ronddelen, desnoods tijdens persconferenties.

Roele stelt zichzelf de vraag “Was Hitler links?” Een legitieme vraag hoewel ze wel wat absurdistisch aandoet en de verdenking met zich meebrengt Hitler te willen onderbrengen in één van de hedendaagse, politieke kampen.

Even zo goed: legitiem. Een wetenschapsjournalist mag zich elke vraag stellen waaraan hij wetenschappelijke waarde hecht.

Het artikel wordt al meteen verdacht doordat de definitie van “links” nergens wordt gegeven. In de loop van het verhaal wordt duidelijk waarom dat zo is. Roele verwart links met socialistisch. Dat is niet zo best. De termen “links” en “rechts” zijn wel degelijk te definiëren en hebben dan geen congruentie van links en socialistisch ten gevolge.

Historisch gezien zijn de termen afkomstig van de locatie die de parlementsfracties ten opzichte van hun voorzitter innamen: links of rechts van de voorzitter. De partijen aan de linkerhand waren over het algemeen niet confessioneel en in elk geval vooruitstrevend en vernieuwend. Aan de rechterhand zaten de conservatieven en confessionelen. In zijn artikel lijkt Roele een ander onderscheid te maken al doet hij dat niet expliciet. Bij hem is links “slecht en moorddadig” en rechts is iets anders. Links is bemoeizuchtig en staat voor het collectief, rechts “laat de wind maar waaien”. De historische contekst is echter heel anders.

In werkelijkheid is links vooruitstrevend en niet confessioneel, dat wil zeggen dat de partijen zich niet beroepen op een hogere macht. De eerste groep die de naam “links” kreeg toebedacht, waren de liberalen ( een politieke stroming die Roele helemaal niet noemt en dat is toch merkwaardig). Later kwamen daar de socialisten in diverse gradaties bij.

De liberalen keerden zich tegen de macht van de confessionelen en conservatieven die elke technologische en commerciële vooruitgang tegenhielden. De socialisten keerden zich tegen de uitbuiting van de arbeiders door de liberale en conservatieve ondernemers.

Nu schotelt Roele ons het beeld voor van conservatieven en confessionelen die alles en iedereen maar zo’n beetje ongemoeid lieten. Niets is minder waar maar zij hadden veelal andere methoden om zich met Jan en Alleman te bemoeien. In de eerste plaats was er een sterk restrictieve wetgeving om de belangen van de bevoorrechte klassen te beschermen. In de tweede plaats hadden, vooral de confessionelen, de kerk die een uitgebreide bemoeizucht tentoonspreidde, tot in de kleinste details. Het waren ook de conservatieven en confessionelen die de man tot “hoofd van het gezin” hadden gemaakt. Bemoeienis van bovenaf is dus een allesbehalve exclusief kenmerk van socialisten. Nota bene waren het de “linkse” liberalen die zich daartegen altijd het meest verzetten.

Op nog andere plaatsen gaat Roele in zijn artikel de bocht uit. Zo stelt hij dat de Nazi’s niet de steun hadden van de grote ondernemers. Met het grootste gemak passeert hij de Pruisische traditie waarbij het grote ondernemerschap zich bij voortduring inzette voor de meerdere glorie van het vaderland. De verwevenheid tussen bedrijfsleven en overheid was in Pruisen al heel groot. Niet de vrije markt maar het nationale belang stond daarbij voorop. En inderdaad, Hitler volgde die traditie door de teugels aan te trekken.

Elders in zijn artikel verzuimt Roele te vertellen dat de NSDAP niet een nieuwe naam was voor de oorspronkelijk Deutsche Arbeiter Partei maar dat daar een fusie aan voorafgegaan was met de Deutsche Nationale Volkspartei (DNVP). Deze laatste bracht een flink nationalistisch element in de “nomenclatura” van de NSDAP.

Roele meent ook een overeenkomst te zien in de hoeveelheden slachtoffers die het Naziregiem en de regiems van Stalin en Mao of de rode Khmer met zich mee hebben gebracht. Hij tekent daarbij niet aan dat elke revolutie een dergelijk gevolg had. Dat was in Rome al zo, het gold bij de Franse Revolutie maar ook bij de revolten in andere tijdperken. Het kan dus niet gezien worden als een kenmerk van socialisten. Verder meent hij dat Peron gematigder was dan Hitler. Kletskoek, een stelling die hij niet kan bewijzen. Bovendien was Peron (Argentinië) veel meer gefixeerd op Mussolini dan op Hitler.

En zo gaat het maar door. Roele rijgt ongebreideld feitjes aan elkaar zonder die in hun contekst te plaatsen. Tenslotte eindigt hij met de conclusie  dat Hitler in de Nederlandse contekst van vandaag zou kiezen voor de SP. Best mogelijk maar hij zou dan tevens heel gauw een fusie met de PVV entameren. Daar komt bij dat Hitler nooit kansen zou hebben gehad in een partij die bij aanvang al zo omvangrijk en gesetteld was. De DAP was bij Hitlers aantreden 8 leden groot.

Ik kom op het onderwerp terug maar nu al is duidelijk dat Roele zich niet erg heeft opgesteld als wetenschapsjournalist. Broddelwerk Marcel. Foei!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.elsevier.nl

www.gebladerte.nl

www.marcelroele.com

www.mythologie.wordpress.com

De aap is een mens

deeproy_planetofapes.jpg

En natuurlijk, ik kreeg heel veel reacties op mijn opmerking dat de evolutietheorie “koddig” is. Toch houd ik mijn opvatting staande. De evolutietheorie is op z’n best soms grappig, humoristisch, verbazingwekkend maar ze kan doodeenvoudig niet alleenzaligmakend zijn. Dat willen de atheïsten net zo graag als de gelovigen hun Bijbel tot enige waarheid willen verklaren maar mis hebben ze het allebei. De waarheid van alles zit in de verscheidenheid van waarheden en daarom is de aap een mens.

In populaire, haast populistische betogen, wordt te pas en te onpas rondgebazuind dat de mens een afstammeling is van de aap. Je reinste kletskoek natuurlijk. Die stelling houdt namelijk in dat er op een goede dag een afscheid is geweest tussen mens en aap. In werkelijkheid klopt dat niet. In werkelijkheid zitten de twee aan elkaar gekluisterd zoals de president en de verslagen premier van Polen.

De voorouders van de huidige mens vertoonden meer overeenkomsten met apen dan de huidige mens, althans uiterlijk. Met een beetje genetisch gesjoemel kunnen wetenschappers aantonen dat mensen en mensapen dezelfde voorvader hebben gehad maar…wie zegt dat die voorvader een aap was? Voor hetzelfde geld was het een mens en dat zou betekenen dat de aap afstamt van de mens. Dat neemt overigens niet weg dat de aap sindsdien een andere ontwikkelingsweg heeft gevolgd dan de mens. Of liever…de mens heeft twee uiteenlopende ontwikkelingswegen gevolgd. Dat had tot gevolg dat de ene weg “aap” is genoemd door de mens. Of andersom ook tot soortgelijke naamgeving werd overgegaan, is nog maar de vraag. Als dat al zo zou zijn, dan zou de aap zijn meest nabije mede aardbewoner mogelijk omschrijven als “decoraap”. De mens is immers in hun ogen een soort aap die alles doet om zijn ware aard te verbergen.

Hij kleedt zich en maakt zich daarmee mooier dan hij is (of zij natuurlijk, sorry Ciska). Hij maakt zich mooi met cosmetica, kamt zijn haar en scheert het bij tijden ook af. Voorts heeft hij de taal uitgevonden om zich beter voor te doen dan hij is.

Kinderen spreken de waarheid. In onze tijd is dat duidelijk merkbaar want kinderen mogen naar hartenlust krijsen en schreeuwen. Volgens sommige ouders is dat goed om frustraties af te reageren hoewel de praktijk uitwijst dat dit ongedisciplineerde gedrag eerder tot frustraties leidt. Hoe dan ook, het gekrijs en geschreeuw is een oerbehoefte die mensen delen met die andere tak: de aap.

De aap stamt af van de mens. Ja, dat is dan weer in strijd met de Bijbel want God schiep de dieren eerder dan de mens. Misschien heeft dat in Darwins achterhoofd wel een rol meegespeeld. Het kan ook zijn dat de Bijbel de aap over het hoofd gezien omdat hij immers van de mens afstamt en op het moment van de schepping nog niet bestond. Hoewel, de idee “aap” moet al bestaan hebben.

De decoraap verloochent overigens zijn wezensgelijkheid met de andere tak niet. Niet alleen gaat de ontwikkeling heel langzaam, ze staat ook doodeenvoudig vaak stil Al eeuwen proberen de mensen onderlinge problemen op te lossen door oorlog te voeren. Sommigen vinden dat oorlog beter is dan praten en zeggen dan “we spreken niet met “terroristen” “. Daarbij zijn ze in staat hun eigen positie volledig te miskennen.

 Nu is het weer Turkije dat dapper wil zijn en niet met terroristen wil spreken. Maar over het gedrag van het Turkse leger in Oost-Turkije wordt zelden of nooit een boekje opengedaan. Het gedrag van Turkse soldaten tegen Koerden, komt nooit naar buiten. En zo gaat het al eeuwen en daarom zijn er ook al eeuwen noodlottige gevolgen. Oog om oog, tand om tand, de erewraak in de macrowereld.

Er is een troost, ook de andere tak schiet weinig op. Ze leeft in velden en bomen, eet gras en wilde dieren, gilt, krijst en … vecht. Ja, hoe zeggen de Engelsen dat? Feathers of a kind! In het Nederlands: “Twee druppels water”, die uitdrukking is trouwens kenmerkend voor onze identiteit.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.scheppingofevolutie.nl

www.real-life.nl

www.racisme.nl

www.ballenbak.net

www.seweso.com

www.doemaarzwart.nl

www.nujij.nl

www.mythologie.wordpress.com