Nazi’s als socialisten

810_025_gd.jpg

Vanuit kringen die rond de PVV (Partij voor vreemdelingenhaat) dweilen, wordt nog als eens beweerd dat Nazi’s `socialisten` waren. Het argument daarvoor is het belang dat beide stromingen aan de collectiviteit hechten en hechtten. De bedoeling is duidelijk: het demoniseren van socialisten. De gedachtengang is opmerkelijk want met hetzelfde argument in de hand verklaar ik hier en nu de Paus tot linkse socialist. Ook hij verwacht alle zieleheil van een collectief.

Van tijd tot tijd worden door de de anti-socialisten daarbij ook de uitspraken van Nazivoormannen aangevoerd. Zo zou Nazi propagandaminister Goebbels gezegd hebben “Wir spucken auf dem Kapitalismus”. Ja, uitgerekend Goebbels heeft dat ongetwijfeld gezegd in een context die hem goed uitkwam. Dat de Nazi’s in de Nacht van de Lange Messen de hele socialistische kern uit hun partij om zeep hielpen omdat Hitler het grootkapitaal wilde binnenhalen, wordt voor het gemak vergeten. Slachtoffers daarvan waren onder meer de homoseksuele, links Nazi’-gebroeders Röhm. Socialisten en homo’s behoorden tot de belangrijke groepen slachtoffers van het Naziregime.

Zeker, de strijdliederen van Nazi’s en socialisten vertonen ongeveer gelijkluidende strofen zoals het Horst Wessellied en de Internationale laten zien. Maar dan is er daarnaast ook de Marseillaise “Formez vos bataillons, marchons, marchons…etc”. Was Robespierre en socialist? Ik dacht het niet!

Laten we eens kijken naar de merkwaardige combinatie nationaal-socialisme. Dat is toch wel heel vreemd aangezien het socialsme juist over de landsgrenzen heen kijkt en zeker over de grenzen van het ras of volk! Alleen de benaming nationaal-socialisme al is een contradictio in terminis. Socialisme is per definitie georiënteerd op de internationale soldariteit. Het sluit niemand uit, zoals de Nazi’s bij voorkeur wel deden.

Zeker er zijn socialistische stromingen geweest die in hun perversiteit nationaal-socialistische vormen aannamen. Zo vertoont het Maoisme wel heel duidelijke trekjes daarvan. In de steek gelaten door “big brother” USSR en zich bedreigd voelend door de westerse wereld besloot Mao tot “socialisme op eigen kracht” en daarbij vormde de dorpsgemeenschap de basis van de volksverheffing, helaas gecombineerd met een afgrijselijke dictatuur. Stalin deed het niet beter.

Waar Nazi’s en socialisten zich dus richten op het collectief, daar sluiten de Nazi’s tegelijkertijd bewust groepen uit, de socialisten doen dat niet. Zowel Nazi’s als socialisten hebben grote belangstelling voor moderne technologie en de toepassing ervan. Inderdaad, daar overlappen ze elkaar maar ze hebben het beide ook gemeen met liberalen. Liberalen die weer meer overeenkomst vertonen met Nazi’s vanwege hun voorkeur voor de nationale gemeenschap.

Politieke stromingen overlappen elkaar dus. Liberalen en socialisten hebben gemeen dat ze alle heil verwachten van een aanpak zonder bovennatuurlijke inmenging. Niet voor niets sdpreekt Marx van het “historisch-materialisme. Je zou dus ook kunnen zeggen dat liberalen en socialisten hetzelfde. Op grond van de vele, overige, verschillen zullen we dat toch maar niet doen.  Wat socialisten fundamenteel scheidt van de Nazi’s is hun internationale gerichtheid en de Nazibehoefte aan mystiek. De Nazi’s hechtten veel belang aan de voor christelijke godenwereld en Adolf Hitler sprak geregeld van de Götterdämmerung die in de Edda (de Noorse mythologie)  een belangrijke rol speelt.

Daarnaast is er bij Nazi’s en ook bij de fascisten (die zich van Nazi’s onderscheiden doordat zij geen racisten zijn) de verering van de leider en het corporatieve stelsel. Het voert te ver om dat stelsel hier uiteen te zetten maar het gaat al weer uit van uitsluiting en verschillen tussen groepen. Niet de gelijkwaardigheid die socialisten prediken dus.

Ten onrechte wordt socialisme wel eens gezien als tegenpool van het kapitalisme. Dat klopt niet. Kapitalisme is een economisch stelsel. Socialisme is een politieke, maatschappelijke en economische stroming. Ze gaat dus veel verder dan de kaders van het kapitalisme. Socialisme is in dat verband beter te vergelijken met het liberalisme en stelt tegenover de autonomie van de individu de solidariteit binnen het collectief.

Al met al is de bewering dat Nazi’s “socialisten” waren op zijn zachtst gezegd ongenuanceerd en wat scherper geformuleerd: kletskoek. De bewering is dan ook populistisch bedoeld om grote groepen mensen te mobiliseren tegen een samenleving waarop de socialisten in de afgelopen jaren een fors stempel hebben gezet.

Het is jammer voor de aanhangers maar populistische opvattingen hebben nog nooit geleid tot een betere samenleving. Sterker nog, ze vertroebelen de verhoudingen en maken het voor de gemiddelde mens niet gemakkelijker om politiek verantwoorde keuzen te maken. Scherplsijperij kan goed zijn maar het moet dan wel op grond van deugdelijke argumenten gebeuren.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 Service

www.marxists.org

www.hitler.org